Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
Admitere studii universitare de licenta 4 ani


FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ, GEODEZIE ŞI INGINERIA MEDIULUI


ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
 SEPTEMBRIE 2017


NOU: REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2017

- înscrierea candidaţilor: 11 - 15 sept.

- afişarea rezultatelor: 16 septembrie

- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 18 sept.

- rezultate finale: 19 septembrie

Program zilnic: 9-14.
LOCURI DISPONIBILE

Pentru concursul de admitere – sesiunea septembrie 2017

 

CICLUL DE LICENȚĂ

Profilul

Număr locuri

Buget

Taxă

Inginerie Civilă

20

8

Ingineria Mediului

17

8

Inginerie Geodezică

11

19

TOTAL

48

35

CICLUL DE MASTERAT

Inginerie hidrotehnică

11

2

Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative și hidroedilitare

6

3

Evaluare și dezvoltare imobiliară

5

8

Ingineria și managementul factorilor de mediu

8

0

Geomatică si cartografie

10

10

TOTAL

40

23

 SESIUNE ADMITERE IULIE  2017


REZULTATE ADMITERE


Dacă ai fost declarat admis, trebuie să îți confirmi locul obținut prin concurs, prin completarea dosarului de concurs cu actele de studii în original până la data de 7 septembrie 2017. Confirmarea locului se face la facultatea la care ți-ai depus dosarul, indiferent de opțiunea la care ai fost admis. În cazul în care ai deja actele în original în dosarul de înscriere, poți confirma locul ocupat, prin concurs, printr-un e-mail adresat facultății respective cu subiectul "Confirmare loc".


Dacă nu îți confirmi locul până la data de 7 septembrie 2017, vei fi declarat respins și locul tău va fi redistribuit candidaților de pe lista de rezerve.


Adresele de e-mail la care se pot confirma locurile obtinute prin concurs pentru sesiunea de admitere licenta iulie 2017 sunt:


secretariatHGIM@tuiasi.ro

petru.cercel@tuiasi.ro

 

SESIUNEA IULIE 2017

 

Perioada de înscriere : 10 – 28 iulie 2017

Program de înscriere:

LUNI - VINERI 8:30 - 15:30

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ 9:00-12:30

 Termenul limită pentru depunerea actelor în original pentru candidații admiși pe locurile fără/cu taxă este 7.09.2017, după următorul program:


1 - 2 august 2017, zilnic 10-12

1 septembrie - 7 septembrie 2017, zilnic 8-15


Confirmarea mentinerii locului se poate face si la adresa de e-mail decanat_hidro@tuiasi.rodaca la dosar se gasesc actele in original.Afişarea rezultatelor : 31 iulie 2017

Admiterea se organizează pe bază de dosar.

 MA = MBac

 MA = media de admitere

 MBac = media la bacalaureat

 

Termen limită pentru depunerea actelor în original: 7 septembrie 2017

Rezultate finale: 8 septembrie 2017


 

 Programele de studii pentru care se va organiza concursul de admitere:

 

Domeniul

Specializarea

Nr. locuri de la buget

Nr. locuri cu taxă

 INGINERIE CIVILĂ

 Studii universitare de licenţă , cursuri de zi – 4 ani

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

62

10

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

INGINERIE GEODEZICĂ

Studii universitare de licenţă , cursuri de zi – 4 ani

 Măsurători terestre şi cadastru

60

25

INGINERIA MEDIULUI

 Studii universitare de licenţă , cursuri de zi – 4 ani

Ingineria şi protecţia mediului în agricultiură

50

 10

TOTAL LOCURI

172

45

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 

Candidaţii au posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar de înscriere, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

Admişi fără concurs premianţii la olimpiade naţionale şi internaţionale:

- Matematică şi /sau Fizică – la domeniile Inginerie civilă şi Inginerie

geodezică

- Matematică, Fizică, Chimie, Biologie – la domeniul Ingineria mediului

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1. Formular înscriere (click aici)

2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul ;

3. Certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul  ;

4. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul  (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.) ;

5. Adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că "nu este în evidență cu boli psihice și infecto contagioase". Dacă un candidat este în evidență cu boli psihice va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii ;

6. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare) + forma de finanțare pe care o urmează ;

7. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul , pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare ;

8. Adeverinţă din care să rezulte perioda de şcolarizare şi forma de finanţare (pentru cei care au mai fost studenţi) ;

9. 2 fotografii color, 3 x 4 cm

10. Foaie matricolă în original şi în copie conformă cu originalul (anexă la diploma de bacalureat)

11. Foaie matricolă în original şi în copie conformă cu originalul (anexă la diploma de licenţă – pentru cei care urmează o a doua specializare)

12. Copie după cartea / buletinul de identitate ;

 

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu

originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi

lăsată la dosar.

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iulie 2017 sau în sesiunea august - septembrie 2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu.

 

Taxa de înscriere : cf. Deciziei U.T.I. – 100 LEI se achită la comisia de înscriere

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere :

- copiii personalului didactic în activitate

- copiii orfani de ambii părinţi ;

- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial ;

- angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din Iaşi.

- candidații care au obţinut premii la concursurile profesionale organizate in

  universitate (conform Anexei TUIASI.POB.09-A2) ;

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior, acolo unde şi-au depus actele în original.

Comisia de admitere pe facultate poate aproba scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.

 Un candidat declarat admis poate urma o singura specializare din cadrul unui singur domeniu de licenţă pe loc finanţat de la bugetul de stat, pentru durata normală de studii. Candidatul admis la mai multe domenii / specializări pe locurile fara taxă este obligat să opteze, în termenul stabilit - 7 SEPTEMBRIE 2017 pentru domeniul / specializarea la care doreşte să fie anunţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior şi / sau facultate.

 

 INFORMAŢII UTILE

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi termenul de valabilitate al adeverinţei.

Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte specializări se face pe baza documentelor prezentate în copie conformă cu originalul, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la o altă specializare.

La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original .

 Candidaţii care nu şi-au prezentat opţiunea şi nu şi-au depus actele în original până la termenul stabilit – 7 SEPTEMBRIE 2017 vor fi declaraţi RESPINŞI la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere (diplomă de bacalaureat în original şi copie conformă cu originalul+ foaie matricolă în original şi copie conformă cu originalul).

 

 

 

 

 Ultima actualizare: 16 Septembrie 2017
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.